Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 3 triệu đồng.

được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009.

Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 3 triệu đồng. Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, nhưng tối đa không quá 5 triệu, tối thiểu không dưới 2 triệu đồng. Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 triệu đồng. Mức thu phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ để cấp giấy phép chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ 0,1% tổng giá trị của hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng, tối thiểu không dưới 3 triệu đồng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 18/2006/QĐ-BTC ngày 28/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article