Ngày 18/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 166/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý một số loại tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định  tịch thu sung công quỹ nhà nước hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

Ngày 18/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 166/2009/TT-BTC  hướng dẫn xử lý một số loại tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định  tịch thu sung công quỹ nhà nước hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu của nhà nước.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận, bảo quản tài sản và hồ sơ có liên quan; phương án xử lý tài sản; các khoản chi phí liên quan đến xử lý tài sản; nguồn kinh phí để chi; quản lý số tiền thu được từ việc bán tài sản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 7/12/1998, Quyết định số 29/2000/QĐ-BTC ngày 29/2/2000.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article