Theo Thông tư số 165/2009/TT-BTC ngày 17/8/2009, ngừng việc thu phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng theo quy định tại Quyết định số 66/2001/QDD-BTC ngày 5/7/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Theo Thông tư số 165/2009/TT-BTCngày 17/8/2009, ngừng việc thu phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng theo quy định tại Quyết định số 66/2001/QDD-BTC ngày 5/7/2001 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 66/2001/QDD-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article