Quản lý địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của Quản lý thị trường nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn được phân công về số lượng, tình hình diễn biến thị trường, dấu hiệu vi phạm, phương thức thủ đoạn vi phạm của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 24/8/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BCT quy định về công tác quản lý thị trường của cơ quan Quản lý thị trường.

Quản lý địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên của Quản lý thị trường nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn được phân công về số lượng, tình hình diễn biến thị trường, dấu hiệu vi phạm, phương thức thủ đoạn vi phạm của các tổ chức, cá nhân. Đối tượng được quản lý trên địa bàn gồm: tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoạt động thương mại tại Việt Nam; hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoạt động thương mại; các loại hình doanh nghiêp, hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam; địa điểm sản xuất, kinh doanh, giao nhận, kho bảo quản, dự trữ hàng hóa, bến bãi tập kết hàng hóa, cảng hàng không, cảng đường sông, đường biển, ga đường sắt, bưu điện, trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, siêu thị, chợ; các loại phương tiện vận chuyển hàng hóa thường xuyên qua địa bàn, các tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa qua địa bàn.

Đội Quản lý thị trường xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý địa bàn theo các tiêu chí sau: tên, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghê fkinh doanh của từng tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn. Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu được phân loại theo cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, văn phòng đại diện, chi nhánh; phân theo quy mô, theo ngành hàng, mặt hàng kinh doanh chủ yếu, mặt hàng kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh. Chi cục Quản lý thị trường tổng hợp số liệu về tổng số các tổ chức, cá nhân đang sản xuất, kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article