Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ngày 26/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1944/QĐ-TTgvề việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng và dịch vụ hành chính công, dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Điều 37, Điều 38 Nghị định số 29/208/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 18/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh An Giang.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article