Mặt hàng “Cấu kiện được tổ hợp từ các thanh thép hình, mã kẽm và liên kết bằng bulông, chưa lắp ráp, dùng cho lưới truyền tải điện” được Bộ Tài chính chi tiết mã số và hướng dẫn phân loại hàng hóa tại Thông tư số 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Mặt hàng “Cấu kiện được tổ hợp từ các thanh thép hình, mã kẽm và liên kết bằng bulông, chưa lắp ráp, dùng cho lưới truyền tải điện” được Bộ Tài chính chi tiết mã số và hướng dẫn phân loại hàng hóa tại Thông tư số 215/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/12/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article