Kế toán hoạt động dự trữ nhà nước là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động một cách có hệ thống để quản lý, giám sát hiệu quả nguồn vốn, kinh phí, quỹ và sử dụng các loại vật tư, tài sản, tình hình chấp hành dự toán thu chi và các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước ở các đơn vị dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành.

được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 213/2009/TT-BTC  ngày 10/11/2009.

Kế toán hoạt động dự trữ nhà nước là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động một cách có hệ thống để quản lý, giám sát hiệu quả nguồn vốn, kinh phí, quỹ và sử dụng các loại vật tư, tài sản, tình hình chấp hành dự toán thu chi và các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước ở các đơn vị dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ kế toán hoạt động dự trữ nhà nước, nội dung công việc kế toán, kỳ kế toán, kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, bộ máy kế toán, Kế toán trưởng phụ trách kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, ban hành các Phụ lục kèm theo về kế toán dự trữ nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/12/2009, có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Quyết định 45/2005/QĐ-BTC ngày 13/7/2005 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán dữ trữ quốc gia.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article