Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh và hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp đang xây dựng Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh và hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp đang xây dựng Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp  thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Dự thảo gồm 8 chương, 65 điều: Những quy định chung (8 điều); Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp (4 điều); Đăng ký tên doanh nghiệp (6 điều); Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (15 điều); Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (15 điều); Đăng ký hộ kinh doanh (8 điều); Trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (5 điều); Điều khoản thi hành (4 điều).

Để hoàn thiện nội dung Dự thảo, Ban Soạn thảo đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo xin ý kiến các cơ quan có liên quan, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và cộng đồng doanh nghiệp. Các vấn đề mới so với Nghị định số 88/2006/NĐ-CP bao gồm tên của Nghị định, đối tượng và phạm vi điều chỉnh, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, việc ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tên doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, chữ ký của người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  mới, việc nộp quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần v.v… Một số vấn đề chưa hoặc không phù hợp với tình hình hiện nay (yêu cầu hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp phải được đánh máy, yêu cầu doanh nghiệp phải nộp điều lệ khi thực hiện góp vốn vào các doanh nghiệp khác…), những vấn đề có ý kiến đề xuất qua quá trình trao đổi, góp ý cho Dự thảo Nghị định nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này (hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, … ) sẽ được quy định trong hệ thống các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định.

Ý kiến đóng góp cho Dự thảo xin được tiếp tục gửi về Phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp, email ĐKKD@business.gov.vn .

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article