Để xử lý dứt điểm lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008 đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008 tại Thông tư số 169/2009/TT-BTC ngày 20/8/2009.

Những doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động  kinh doanh của các mặt hàng dầu bị lỗ được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008 (khoản lỗ kinh doanh tiêu thụ các mặt hàng dầu do doanh nghiệp nhập khẩu phát sinh từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31/12/2008) tại Thông tư số 169/2009/TT-BTC ngày 20/8/2009. Hồ sơ cấp bù các mặt hàng nhập khẩu (95% lỗ phát sinh năm 2008) bao gồm: công văn đề nghị cấp bù (kèm theo bảng tính toán cụ thể cho từng chủng loại mặt hàng dầu), báo cáo tài chính năm, gửi về Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BTC ngày 6/2/2009 hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article