Hoạt động, các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế này được thực hiện theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ngày 26/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 136/2009/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.

Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy được tổ chức thành khu thuế quan và khu phi thuế quan, các khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác. Hoạt động, các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế này được thực hiện theo Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Quyết định số 33/2009/QÐ-TTgngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/12/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2010; bãi bỏ Quyết định 184/20015/QĐ-TTg ngày 21/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article