Ngày 24/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Ngày 24/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 170/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hóa đối với các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Theo đó, trong 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, nếu người lao động trong công ty bị mất việc làm hoặc thôi việc thì người lao động được hưởng trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật lao động hiện hành. Từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5 kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, nếu người lao động bị mất việc, thôi việc thì công ty có trách nhiệm thanh toán 50% tổng mức trợ cấp. Số còn lại được Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam thanh toán. Trường hợp Quỹ này không đủ trả thì Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp trung ương sẽ thanh toán phần còn thiếu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/9/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article