Ngày 24/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 171/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 2, điều 3, điều 5, điều 6, điều 7, điều 10, điều 17, điều 18 và điều 19 của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 24/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 171/TT-BTC sửa đổi, bổ sung  một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC  ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/9/2009, có hiệu lựcthi hành sau 45 ngày từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article