được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 13/TT-BTNMT ngày 18/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2009.

Ngày 18/8/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 13/TT-BTNMT quy định về tổ chức hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Nghị định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 17 và Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường; cơ quan nhà nước được ủy quyền tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 21/2008/NÐ-CP ngày 28/2/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến  lược; Hội đồng thầm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các chủ dự án, cá nhân và tổ chức liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/9/2009, có hiệu lực từ ngày 10/10/2009; thay thế Quyết định số 13/2006/QĐ-BTNMT ngày 8/9/2006 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article