Định hướng nêu quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các giải pháp thực hiện. Một trong những quan điểm đưa ra trong Định hướng là xã hội hóa ngành cấp nước, huy động mọi thành phần kinh tế bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển cấp nước, nâng tỷ trọng các thành phần tư nhân tham gia vào hoạt động cấp nước.
Ngày 20/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1929/QĐ-TTg phê duyệt định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Định hướng nêu quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu và các giải pháp thực hiện. Một trong những quan điểm đưa ra trong Định hướng là xã hội hóa ngành cấp nước, huy động mọi thành phần kinh tế bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển cấp nước, nâng tỷ trọng các thành phần tư nhân tham gia vào hoạt động cấp nước. Đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, đến năm 2025 là 100%.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article