Đối tượng giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế.
Ngày 9/9/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 176/2009/TT-BTC hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Đối tượng giảm thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thuế, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế. Thu nhập làm căn cứ tính số thuế thu nhập được giảm gồm: thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được  do làm việc tại các khu kinh tế; thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế của cá nhân, nhóm cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế. Thông tư hướng dẫn cách xác định số thuế được giảm, cách kê khai số thuế tạm nộp, quyết toán số thuế được giảm và ban hành các mẫu Phụ lục giảm thuế thu nhập cá nhân.

Thông tư được đăng Công báo ngày 23/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với cá nhân có thu nhập phát sinh tại khu kinh tế kể từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article