Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân được ký ngày 27 tháng 2 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Úc và Niu di lân.
Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân được ký ngày 27 tháng 2 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 tại Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với Úc và Niu di lân.

Ngày 11/11/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2009/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-ÚC-Niu di lân.

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký hồ sơ thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), tổ chức quản lý việc cấp C/O.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/12/2009, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article