Ngày 6/10/2009,  Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT  quy định về hoạt động giám sát kỹ thuật và các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các tàu biển cỡ nhỏ vỏ thép hoặc vỏ hợp kim nhôm hoạt động vùng ven biển Việt Nam cách bờ không quá 20 hải lý.

Ngày 6/10/2009,  Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT  quy định về hoạt động giám sát kỹ thuật và các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác các tàu biển cỡ nhỏ vỏ thép hoặc vỏ hợp kim nhôm hoạt động vùng ven biển Việt Nam cách bờ không quá 20 hải lý theo các thông số quy định tại mục 1.1 Phần I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ ban hành kèm Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các tàu đã ký hợp đồng đóng mới hoặc đã được ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 7061-1:2007 đến TCVN 7061-9:2007 về Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article