Ngày 20/11/2009,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT về Danh mục  bổ sung 286 sản phẩm thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ở Việt Nam.
Ngày 20/11/2009,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 74/2009/TT-BNNPTNT về Danh mục  bổ sung 286 sản phẩm thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành ở Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article