được Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 73/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, gia công; xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng thức ăn dùng cho tôm thẻ chân trắng trên lãnh thổ Việt Nam.
được Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 73/2009/TT-BNNPTNT ngày 20/11/2009. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, gia công; xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng thức ăn dùng cho tôm thẻ chân trắng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2009, có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article