Theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17/11/2009, sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2010 đối với hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%.
Theo Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17/11/2009, sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2010 đối với hai nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, gồm thóc và gạo các loại, lá và cọng thuốc lá với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%. Điều kiện được hưởng thuế suất này là: có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp và được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục 2 kèm Thông tư này; thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc và gạo các loại theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM  ngày 6/4/2006 của Bộ Công thương mới được nhập khẩu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/12/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010 và hết hiệu lực sau ngày 31/12/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article