Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại. Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường là các bộ có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp cũng như nội dung và mẫu Giấy phép này.

Ngày 9/11/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2009/NĐ-CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm, việc vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam. Đối với hoạt động vận chuyển các chất phóng xạ và vật liệu nổ công nghiệp, ngoài việc thực hiện Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử, Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ.

Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng nguy hiểm được phân thành 9 loại và nhóm loại. Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường là các bộ có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp cũng như nội dung và mẫu Giấy phép này. Thời hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cấp theo từng chuyến hàng hoặc từng thời kỳ nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày cấp. Việc đóng gói hàng nguy hiểm phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Những laọi hàng, nhóm hàng chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của các bộ quản lý ngành. Việc ghi nhãn hàng nguy hiểm thực hiện theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa.

Nghị định được đăng Công báo ngày 26/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2009. Bãi bỏ Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article