Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009 v.v…

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 36/2009/QH12 ngày 6/11/2009.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng khoảng 7,5% so với năm 2009 v.v…Một số giải pháp, nhiệm vụ chính để thực hiện kế hoạch này bao gồm: tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, chuyển doanh nghiệp nhà nước sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn lực phát triển; ban hành chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa; phát triển, khai thác tốt thị trường nội địa, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm trong nước v.v…

Nghị quyết được đăng Công báo ngày 26/11/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article