Ngày 11/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTNMT quy định yêu cầu về công tác thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét; áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, tổ chức, cá nhân khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Ngày 11/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BTNMT quy định yêu cầu về công tác thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét; áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản, tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, tổ chức, cá nhân khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Quy phạm sử dụng phân cấp trữ lượng các mỏ đá sét ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐHĐ ngày 21/12/1978 của Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt trữ lượng khoáng sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article