Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 vừa được Bộ Tài chính điều chỉnh tại Thông tư số 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009.

Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 vừa được Bộ Tài chính điều chỉnh tại Thông tư số 180/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/9/2009, có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 21/9/2009. Bãi bỏ Thông tư số 148/2009/TT-BTC ngày 21/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article