Ngày 6/11/2009, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng “Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính”; áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.

Ngày 6/11/2009, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng “Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính”; áp dụng cho tất cả các đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam có các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính.

Công cụ tài chính là hợp đồng làm tăng tài sản tài chính của đơn vị và nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác. Tài sản tài chính gồm tiền mặt, công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác, quyền theo hợp đồng (để nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính, trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính…). Nợ phải trả tài chính là các nghĩa vụ mang tính bắt buộc để thanh toán tiền mặt hoặc tài sản tài chính cho đơn vị khác, trao đổi tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính… Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của đơn vị sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ của đơn vị đó.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế số 32 “Công cụ tài chính: Trình bày” và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 07 “Công cụ tài chính: Thuyết minh”.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành, được áp dụng để trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trên Báo cáo tài chính từ năm 2011 trở đi.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article