Mức lương tối thiểu này là từ 730.000 đồng đến 980.000 đồng/tháng tùy theo địa bàn. Đối với công ty có chi nhánh, đơn vị hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, công ty mẹ là công ty nhà nước trong Tổng công ty hoặc công ty hoạt động theo mô hình mẹ-công ty con, Tổng công ty, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tập đoàn kinh tế trong thời gian chưa chuyển đổi và đăng ký lại theo quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ, công ty thành viên hạch toán độc lập 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập); bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các tổ chức của Nhà nước đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước 100% vốn điều lệ được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu này là từ 730.000 đồng đến 980.000 đồng/tháng tùy theo địa bàn. Đối với công ty có chi nhánh, đơn vị hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/11/2009, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010; bãi bỏ Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article