Ngày 21/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 84 Luật Dạy nghề về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề; áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Ngày 21/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 84 Luật Dạy nghề về trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề; áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 4/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article