Ngày 15/10/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại xe máy chuyên dùng khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và khai thác sử dụng trong giao thông vận tải.

Ngày 15/10/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT  quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại xe máy chuyên dùng khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và khai thác sử dụng trong giao thông vận tải.

Các loại xe chuyên dùng phải kiểm tra: đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong nước thì căn cứ theo Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với xe máy chuyên dùng đang khai thác sử dụng thì căn cứ Danh mục xe máy chuyên dùng phải kiểm định được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ kiểm tra xe máy chuyên dùng khi nhập khẩu, phương thức, nội dung và địa điểm kiểm tra, hồ sơ thẩm định thiết kế và kiểm tra xe máy chuyên dùng trong sản xuất, lắp ráp, cải tạo v.v… Các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, cải tạo, nhập khẩu xe máy chuyên dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cải tạo xe máy chuyên dùng; xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm và đầu tư thiết bị kiểm tra phù hợp với sản xuất, thiết bị kiểm tra phải được kiểm chuẩn định kỳ và tổ chức kiểm tra chất lượng cho từng sản phẩm đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm xuất xưởng cũng như nguồn gốc xuất xứ và chất lượng xe máy chuyên dùng nhập khẩu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Mục 3 tại Quy định về việc cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4381/QDD-BGTVT ngày 19/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article