Ngày 10/11/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tiêu chuẩn áp dụng đối với phương thức bay hàng không dân dụng, tiêu chuẩn đối với nhân viên thiết kế phương thức bay; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành và thực hiện phương thức bay hàng không dân dụng.

Ngày 10/11/2009, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và tiêu chuẩn áp dụng đối với phương thức bay hàng không dân dụng, tiêu chuẩn đối với nhân viên thiết kế phương thức bay; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành và thực hiện phương thức bay hàng không dân dụng.

Quy chế gồm 8 chương: quy định chung; nguyên tắc chung; phương thức cất cánh; phương thức đến và các phương thức tiếp cận; phương thức bay chờ và phương thức trên đường bay; đặt tên và công bố các phương thức bay; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; điều khoản thi hành.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article