Mức lương tối thiểu này là 730.000 đồng, 810.000 đồng/tháng, 880.000 đồng/tháng và 980.000 đồng/tháng tùy theo địa bàn. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nói trên. 

Ngày 13/11/2009, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2009/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu đối với công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân – không bao gồm công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng (không bao gồm cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam).

Mức lương tối thiểu này là 730.000 đồng, 810.000 đồng/tháng, 880.000 đồng/tháng và 980.000 đồng/tháng tùy theo địa bàn. Đối với công ty có chi nhánh, đơn vị hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn vùng nào áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn đó. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nói trên. Đối với mức lương được thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp xây dựng theo quy định tại Điều 57 Bộ Luật Lao động, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì mức điều chỉnh cụ thể do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận căn cứ mặt bằng tiền công trên thị trường, giá cả sinh hoạt và phải bảo đảm quan hệ hợp lý giữa người mới được tuyển dụng và người có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Thông tư này. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Thông tư này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/11/2009, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010; bãi bỏ Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article