Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước là định mức về hao phí lao động, hao phí vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị để thực hiện một khối lượng công việc nhất định, là căn cứ để xây dựng, đơn giá và dự toán cho dự án điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho một lưu vực sông, vùng lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính.

Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước là định mức về hao phí lao động, hao phí vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị để thực hiện một khối lượng công việc nhất định, là căn cứ để xây dựng, đơn giá và dự toán cho dự án điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho một lưu vực sông, vùng lãnh thổ hoặc một đơn vị hành chính.

Định mức này được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT ngày 5/11/2009, đăng Công báo ngày 24/11/2009, được áp dụng thống nhất trên cả nước và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article