được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009.

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009.

Thông tư quy  định điều kiện, thủ tục kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản; nguyên liệu làm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản; áp dụng đối với các cơ sở sản xuất thuốc thú y chưa có chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); cơ sở kinh doanh, xuất nhập khẩu, tồn trữ, bảo quản thuốc thú y chưa có chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP); cửa hàng, đại lý bán thuốc thú y chưa có chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP).

Thông tư ban hành các Phụ lục về trang thiết bị dùng cho sản xuất thuốc thú y; trang thiết bị kiểm nghiệm thuốc thú y; mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y; mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y; mẫu tờ trình điều kiện sản xuất thuốc thú y; mẫu tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y; mẫu biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y; Danh mục kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y; mẫu Biên bản kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y; Danh mục kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y; mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y; mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.

Thông tư được đăng Công báo ngày 4/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Quyết định số 46/1999/QĐ-BNN ngày 5/3/1999 ban hành Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y; quy định về  kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 23/1/2002 của Bộ Thủy sản bị thay thế bởi Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article