Ngày 26/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số1715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.

Ngày 26/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số1715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.

Đề án đưa ra các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách; giải pháp tổ chức lại bộ máy  quản lý nhà nước đối với các loại hình doanh nghiệp; giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước trong kinh doanh; các giải pháp bảo đảm tính minh bạch, có hệ thống của thông tin về doanh nghiệp nhà nước và sắp xếp, chuyển đổi, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Một trong các giải pháp về cơ chế chính sách là thụ hẹp sự khác biệt và tiến tới thống nhất điều kiện kinh doanh đối với các hình thức sở hữu và loại hình doanh nghiệp, thu hẹp lĩnh vực độc quyền nhà nước, thương mại nhà nước và đặc quyền của doanh nghiệp nhà nước. Các cơ quan quản lý nhà nước không hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện giải thể, phá sản, trừ trường hợp đặc biệt thì giao cho cơ quan đầu tư kinh doanh vốn nhà nước và cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước. Không sử dụng các hình thức quyết định hành chính nhà nước để truyền tải quyết định của chủ sở hữu nhà nước.

Quyết định ban hành Chương trình đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu  và điều chỉnh quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 22 nội dung công việc do các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article