Các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường bao gồm các nhóm cơ chế chính sách về quy hoạch sử dụng đất, đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ.

Ngày 29/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 129/2009/QĐ-TTg  phê duyệt đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường”.

Các cơ chế chính sách nêu ra trong Quyết định được chia thành các nhóm cơ chế chính sách về quy hoạch sử dụng đất, đất đai, tài chính, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ. Theo đó, cácdự án thuộc lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường sẽ đươc hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và cho vay tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hoặc không lãi suất. Cho phép sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn trong các liên doanh xây dựng các công trình xử lý môi trường có mục đích kinh doanh. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở làng nghề thực hiện các hạng mục xử lý môi trường được vay vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước. Nhà nước hỗ trợ nhập khẩu công nghệ mới. Những quy định liên quan đến việc chuyển giao công nghệ được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thuế v.v…

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article