Ngày 6/11/2009, Chính đã ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngày 6/11/2009, Chính đã ban hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP  về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Nghị định gồm 8 chương, 76 điều khoản: Những quy định chung; Chuẩn bị đầu tư; Thực hiện đầu tư; Kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng; Quản lý, vận hành dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 6/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Các tổ chức, cá nhân đang tham gia hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31/12/2010. Kể từ ngày 1/1/2011 phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article