Hồ sơ đăng ký sản phẩm mới gồm: giấy đăng ký theo mẫu quy định; hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm mới; bản thuyết minh về kế hoạch và phương án kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất; bản cam kết không vi phạm sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, bao gồm trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm xét hồ sơ, chấp thuận đăng ký sản phẩm mới và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm mới để lưu thông trên thị trường phải đưa ra các bằng chứng khoa học chứng minh sản phẩm, hàng hóa đó có chất lượng đáp ứng mục đích sử dụng, tiêu dùng, bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường và cam kết tính xác thực của các bằng chứng đó, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn đối với người, động vật, tài sản, môi trường. Hồ sơ đăng ký sản phẩm mới gồm: giấy đăng ký theo mẫu quy định (ban hành kèm Thông tư này); hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm mới; bản thuyết minh về kế hoạch và phương án kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất (đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm mới); bản cam kết không vi phạm sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có). Đối với sản phẩm mới nhập khẩu đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đăng ký, doanh nghiệp nộp bản sao (có chứng thực) thông báo chấp thuận đăng ký kèm theo Giấy đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký, xử lý và tổ chức thẩm xét hồ sơ đăng ký đối với các sản phẩm mới thuộc lĩnh vực của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 10/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article