Chào mua công khai là thủ tục đăng ký, thông báo công khai ý định mua, thực hiện mua và các thủ tục khác liên quan đến việc mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán.

Ngày 2/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 194/2009/TT-BTC  quy định việc chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng.

Chào mua công khai là thủ tục đăng ký, thông báo công khai ý định mua, thực hiện mua và các thủ tục khác liên quan đến việc mua một phần hoặc toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán. Chào mua công khai chứng chỉ quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng cũng được hiểu tương tự. Các trường hợp phải chào mua công khai bao gồm: tổ chức, cá nhân và người có liên quan chưa nắm giữ hoặc đang nắm giữ dưới 25% cổ phần của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng mà có ý định mua dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của một công ty đại chúng hoặc 25% trở lên số chứng chỉ quỹ đóng; tổ chức, cá nhân và người có liên quan đã nắm giữ từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng mà có ý định mua tiếp số cổ phiếu cơ suyền biểu quyết đang lưu hành của một công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng dẫn đến việc sở hữu đạt tới mức 51%, 65% và 75%. Trước khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, tổ chức, cá nhana mua cổ phiếu của công ty đại chúng hoặc chứng chỉ quỹ đóng phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc chào mua công khai, trường hợp không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, việc đăng ký chào mụa, tài liệu đăng ký chào mua, trách nhiệm của người biết thông tin về chào mua công khai, nguyên tắc xác định gia chào mua công khai, rút lại đề nghị chào mua công khai, giao dịch chào mua công khai, nghĩa vụ của bên chào mua, trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty mục tiêu (công ty đại chúng có cổ phiếu là đối tượng chào mua công khai), Ban đại diện Quỹ đầu tư mục tiêu (quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng có chứng chỉ quỹ là đối tượng chào mua công khai).

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu cho công ty đại chúng.

Ngày 17/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2858/QĐ-BTC đính chính khoản I Mục III Thông tư số 194/2009/TT-BTC nói trên. Quyết định được đăng Công báo ngày 14/12/2009 và có hiệu lực thi hành cùng thời điểm hiệu lực của Thông tư số 194/2009/TT-BTC.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article