Tập đoàn kinh tế thí điểm thành lập theo Nghị định số 101/2009/NĐ-CP là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Ngày 5/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2009/NĐ-CP về việc thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tập đoàn kinh tế thí điểm thành lập theo Nghị định này là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Tập đoàn kinh tế nhà nước bao gồm: i) công ty mẹ (là doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn điều lệ) hoặc giữ quyền chi phối theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; ii) công ty con của doanh nghiệp mẹ (là các doanh nghiệp do doanh nghiệp mẹ giữ quyền chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc hai thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ-công ty con, công ty liên doanh, công ty con ở nước ngoài – gọi là doanh nghiệp cấp II); iii) công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo; iiii) các doanh nghiệp liên kết của tập đoàn, gồm: daonh nghiệp có vốn góp dưới mức chi phối của công ty mẹ và công ty con; doanh nghiệp không có vốn góp của công ty mẹ và công ty con, tự nguyện tham gia liene kết dưới hình thức hợp đồng liên kết hoặc không có hợp đồng liên kết nhưng có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với công ty mẹ hoặc doanh nghiệp thành viên trong tập đoàn. Tập đoàn kinh tế nhà nước có tên gọi, biểu tượng và thương hiệu riêng. Thủ tướng Chính phủ quyết định tên gọi của tập đoàn kinh tế nhà nước, tên của công ty mẹ thí điểm thành lập theo Nghị định này. Các doanh nghiệp thành viên đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc đặt tên của doanh nghiệp thành viên tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Nghị định gồm các chương: Những quy định chung; Thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước; Quản lý, điều hành trong tập đoàn kinh tế nhà nước; Quản lý, giám sát đối với tập đoàn kinh tế nhà nước; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article