Việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế giữa cơ quan thuế, cơ quan hải quan trực thuộc Bộ Tài chính với các đơn vị thuộc Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp được liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKHĐT ngày 9/10/2009.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế giữa cơ quan thuế, cơ quan hải quan trực thuộc Bộ Tài chính với các đơn vị thuộc Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp được liên Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT-BTC-BCT-BKHĐT ngày 9/10/2009.

Các thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được các bên trao đổi, cung cấp theo Danh mục thông tin trao đổi, cung cấp giữa các bên (quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông tư). Các đơn vị đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin bao gồm: Cục Điều tra chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục Hải quan, Ban kê khai và Kế toán thuế, Ban Cải cách-Hiện đại hóa trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Cục Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan, Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Vụ Kế hoạch Bộ Công thương, Sở Công thương cấp tỉnh v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 7/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article