Doanh nghiệp ngành công thương là những doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, xăng dầu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; phân phối hàng hóa, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại.

Ngày 4/11/2009, Liên Bộ Công thương và Tài nguyên-Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp ngành công thương (bao gồm cả doanh nghiệp nằm trong khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế); cụm công nghiệp; các loại hình phân phối thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương trên địa bàn.

Doanh nghiệp ngành công thương là những doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, xăng dầu, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; phân phối hàng hóa, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại.

Thông tư hướng dẫn về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan; việc tổ chức, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương; việc đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; hoạt động nhập khẩu phế liệu v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 12 năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article