Để được hưởng chính sách ưu đãi này, các tổ chức, cá nhân phải có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển giao công nghệ; có năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cộng đồng dân cư nông thôn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 2/11/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân thực hiện các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, quản lý khai thác, sản xuất kinh doanh, dịch vụ về nước sạch nông thôn.

Để được hưởng chính sách ưu đãi này, các tổ chức, cá nhân phải có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chuyển giao công nghệ; có năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch phục vụ cộng đồng dân cư nông thôn theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các chính sách ưu đãi gồm: ưu đãi về đất đai, về thuế, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động vốn, hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn. Tùy theo điều kiện cụ thể về quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý nước, đặc điểm kinh tế-xã hội của từng địa phương có thể áp dụng một trong các mô hình sau để quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn: tư nhân quản lý, vận hành; hợp tác xã quản lý, vận hành; đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, vận hành; doanh nghiệp quản lý, vận hành.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article