Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”.

Ngày 30/9/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN  về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử”.

Các thiết bị điện tử từ số 1 đến số 6 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này chỉ được lưu thông trên thi trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chất lượng theo quy trình kể từ ngày 1/6/2010; từ số 7 đến số 13 có mốc thời gian kể từ ngày 1/1/2011.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article