được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009.

được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen”.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article