Ngày 16/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-BKH về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế-xã hội Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Ngày 16/10/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1522/QĐ-BKH  về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế-xã hội Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

Quyết định nêu rõ quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển, định hướng phát triển theo không gian, nhu cầu, nguồn vốn và phân kỳ vốn đầu tư, các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Quy hoạch. Các thành phần kinh tế, mọi loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai trong các lĩnh vực: đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và đô thị, phát triển công nghiệp, kinh doanh thương mại, tài chính, ngân hàng, dịch vụ, du lịch, vận tải, bảo hiểm, vui chơi giải trí, đào tạo, y tế, nhà ở, cảng biển, xuất khẩu, nhập khẩu và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác theo quy định của pháp luật Việt Nam được khuyến khích.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article