Ngày 28/10/2009,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 207/2009/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009.

Ngày 28/10/2009,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 207/2009/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu và quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009.

Kinh phí thực hiện Chương trình lấy ttừ nguồn chi cho Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước năm 2009 theo Quyết định số 529/QĐ-TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt  động điều tra khảo sát thị trường về người tiêu dùng, mạng lưới phân phgối và về thương nhân được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện trên cơ sở áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính; chi tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường nội địa được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo mức chi tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính; hỗ trợ 70% chi phí cấu thành gian hàng trong hội chợ hàng nông sản, làng nghề phía Nam và phía Bắc; hỗ trợ 70% chi phí vận chuyển, quầy hàng và nhân công phục vụ trong hoạt động đưa hàng Việt về bán tại nông thôn, các khu công nghiệp và đô thị; hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện bài viết phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo nhận thức chung cho cộng đồng. Bộ Tài chính tạm ứng 70% mức kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án theo nội dung nói trên. Thời gian thẩm định để tạm cấp là 10 ngày làm việc, thời gian phê duyệt quyết toán là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của đơn vị thực hiện đề án.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article