Khi giá bán dầu thô trung bình của quý thực tế biến động tăng cao hơn giá cơ sở của năm từ trên 20% đến 50%, mức phụ thu là 50%; tăng trên 50% sẽ áp dụng mức phụ thu 60%. Đối với dự án dầu khí khuyến khích đầu tư, mức phụ thu là 30%, áp dụng đối với sản lượng dầu lãi được chia theo quý của nhà thầu khi giá bán dầu thô trung bình của quý thực tế biến động tăng cao hơn giá cơ sở tương ứng trên 20%.

Ngày 3/11/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2009/NĐ-CP quy định phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng; áp dụng khi giá bán dầu thô trung bình của quý thực tế biến động tăng cao hơn giá cơ sở của năm.

Khi giá bán dầu thô trung bình nói trên tăng từ trên 20% đến 50%, mức phụ thu là 50%; tăng trên 50% sẽ áp dụng mức phụ thu 60%. Đối với dự án dầu khí khuyến khích đầu tư, mức phụ thu là 30%, áp dụng đối với sản lượng dầu lãi được chia theo quý của nhà thầu khi giá bán dầu thô trung bình của quý thực tế biến động tăng cao hơn giá cơ sở tương ứng trên 20%.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article