bao gồm danh mục 1949 sản phẩm sản xuất trong nước, 263 sản phẩm nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

bao gồm danh mục 1949 sản phẩm sản xuất trong nước, 263 sản phẩm nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông tư số 67/2009/TT-BNNPTNT ngày 23/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư được đăng Công báo ngày 11/11/2009 (các số từ 515-518), có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article