Ngày 20/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2009/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về chi phí thực tế, hợp lý và cần thiết cho việc tổ chức bán, giao doanh nghiệp; nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước;  kiểm kê, xử lý tài sản và Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi;  xử lý công nợ; xác định giá trị doanh nghiệp; giá khởi điểm bán doanh nghiệp; giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động; xác định giá trị doanh nghiệp được giao; chuyển đổi hình thức; bàn giao và tiếp nhận doanh nghiệp; quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao.

Ngày 20/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 202/2009/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về chi phí thực tế, hợp lý và cần thiết cho việc tổ chức bán, giao doanh nghiệp; nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước;  kiểm kê, xử lý tài sản và Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi;  xử lý công nợ; xác định giá trị doanh nghiệp; giá khởi điểm bán doanh nghiệp; giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động; xác định giá trị doanh nghiệp được giao; chuyển đổi hình thức; bàn giao và tiếp nhận doanh nghiệp; quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao.

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành; thay thế Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article