Theo đó, mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam là 1.340.000 đồng/tháng (vùng I), 1.190.000 đồng/tháng (vùng II), 1.040.000 đồng/tháng (vùng III) và 1.000.000 đồng/tháng (vùng IV).

Tiếp theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009, cùng ngày, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động  Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam là 1.340.000 đồng/tháng (vùng I), 1.190.000 đồng/tháng (vùng II), 1.040.000 đồng/tháng (vùng III) và 1.000.000 đồng/tháng (vùng IV). Danh mục các địa bàn thuộc các vùng ban hành kèm theo Nghị định này. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nói trên. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Bãi bỏ Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động  Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article