Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ; giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển tài chính quy mô nhỏ.

Ngày 16/9/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-TTg  về việc thành lập Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ.

Ban công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ; giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phát triển tài chính quy mô nhỏ. Thành viên Ban công tác gồm đại diện từ Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article